Klauzula informacyjna

I. Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowickiego w Konarach
z siedzibą w Konarach nr 20
05-660 Warka
tel.: 486676118

e-mailpspkonary@op.pl

reprezentowana przez panią Lidię Grzegorek- Dyrektor Szkoły.

II. Wskazanie inspektora ochrony danych

  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowickiego w Konarach na Inspektora Ochrony Danych
  wyznaczyła Panią Mariię Chajecką , z którą można skontaktować się poprzez

  pocztę e-mai: iodo.pspkonary@gmail.com lub tel. kom: + 48 788-697-568

 

klauzule dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowickiego w Konarach, Konary 20 , 05-660 Warka Tel./fax: 486676118 E-mail:  pspkonary@op.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iodo.pspkonary@op.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych szkoły, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających
  z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust.2 lit. b) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
  w tym przepisów archiwalnych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz analogowy.  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu
 6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
  2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Dorota Zielińska
(2020-04-06)
Udostępnił:
Grzegorek Lidia
(2019-05-10 16:10:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzegorek Lidia
(2022-05-31 21:27:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki