Ustawa o systemie oświaty

Status prawny

Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Zygmunta Nowickiego  w Konarach jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
Organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Warce.
Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 • Działalność szkoły regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017, poz. 60 z póżn.zm.)
  2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2020, poz.910 ze zm.)
  3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.Dz.U.2020, poz. 1321)
  4. Akt założycielski.
  5. Statut szkoły
Wytworzył:
Dorota Zielińska
(2018-09-03)
Udostępnił:
Zielińska Dorota
(2010-11-09 15:26:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Zielińska Dorota
(2021-04-07 17:03:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki