Sposoby załatwiania spraw.

Sposób załatwiania spraw

Sekretariat szkoły:

-sprawy kadrowe, ubezpieczenia

-sekretariat uczniowski

-obsługa kancelaryjna

Kontakt:
tel./fax 48 6676118
e-mail: pspkonary@op.pl
 

Korespondencję proszę kierować na adres:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowickiego w Konarach
Konary 20
05-660 Warka


Organizacja przyjmowania skarg i wniosków:

Wszelka korespondencja mająca cechy wniosku lub skargi będzie podlegała postępowaniu
wyjaśniającemu pod warunkiem spełniania wymogów wynikających z z art. 63 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.


Korespondencja kierowana do Szkoły powinna zawierać co najmniej:

 • wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącej,
 • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i mieszkania),
 • przedmiot sprawy, której dotyczy.

Na korespondencję (także elektroniczną), która nie spełnia wymogów zawartych w art. 63 § 2 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego ( http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168 ) Szkoła nie odpowiada.


Z ocenami i frekwencją dziecka rodzice mogą się zapoznać:

 • poprzez e-Dziennik
 • podczas konsultacji

Konsultacje z nauczycielami możliwe są podczas zebrań i konsultacji dla rodziców lub po uprzednim umówieniu się
z nauczycielem (np. poprzez dziennik elektroniczny).
 

Sprawy prowadzone przez szkołę:

Obowiązek szkolny:

 • Zapisy do szkoły (zapisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni 
  w sekretariacie szkoły)-
 • Ewidencja uczniów
 • Arkusze ocen i dzienniki

Sprawy administracyjne:

 • Zezwolenia i zwolnienia (indywidualny tok  lub program nauki, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego –
  zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych – wydaje dyrektor szkoły),
 • Wydawanie legitymacji szkolnych,
 • Wydawanie zaświadczeń,
 • Wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw,

Sprawy kadrowe:

 • Sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

Sprawozdawczość:

 • Raporty
 • Sprawozdania

Archiwum:

 • Akta osobowe pracowników,
 • Arkusze ocen,
 • Dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,
 • Dzienniki specjalistów,
 • Protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
 • Księgi zarządzeń dyrektora szkoły,

 

 

Wytworzył:
Dorota Zielińska
(2018-09-03)
Udostępnił:
Zielińska Dorota
(2010-11-09 15:39:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzegorek Lidia
(2022-05-31 21:22:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki