rejestr uchwał

Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Zygmunta Nowickiego w Konarach w roku szkolnym 2022/2023

Lp. Numer uchwały     z dnia w sprawie
1.  1/I/2022 29 sierpnia 2022 r.

 promowania do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych

2.

2/I/2022

29 sierpnia 2022 r.

opinii dotyczącej organizacji pracy
szkoły w roku szkolnym 2022/2023

3. 3/I/2022 29 sierpnia 2022 r. zatwierdzenia szkolnego zestawu podręczników
i programów obowiązujących
w roku szkolnym 2022/2023
4. 4/I/2022 29 sierpnia 2022 r.

opinii dotyczącej przydziału stałych prac
i zajęć nauczycieli w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
w roku szkolnym 2022/2023

5. 5/I/2022 29 sierpnia 2022 r. zaopiniowania tygodniowego rozkładu
zajęć edukacyjnych
6. 6/I/2022 29 sierpnia 2022 r. zmian w Statucie Szkoły
7. 7/I/2022 29 sierpnia 2022 r.

opinii w związku z ustaleniem dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
w roku szkolnym 2022/2023.

8. 8/I/2022 29 sierpnia 2022 r.

powołania zespołów nauczycielskich
na rok szkolny 2022/2023

.9. 9/I/2022 29 sierpnia 2022 r. zaopiniowania innowacji pedagogicznych
          do realizacji w roku szkolnym 2022/2023
10. 10/I/2022 29 sierpnia 2022 r.

ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego
nad szkołą lub placówką przez organ
sprawujący nadzór pedagogiczny

11. 1/II/2022 19 września 2022 r. dotyczącej zaopiniowania programu
doradztwa zawodowego
12. 1/III/2022 10 października 2022 r opinii dotyczącej nagród, wyróżnień nauczycieli
z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej
13. 2/III/2022 10 października 2022 r opinii dotyczącej planu finansowego szkoły
14. 3/III/2022 10 października 2022 r

 ustalenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na lata 2022-2023

15. 1/IV/2022 7 listopada 2022 r.

opinii przedstawionych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty dla ucznia objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną

16. 1/V/2023

30 stycznia 2023 r.

klasyfikacji śródrocznej w r. szk. 2022/2023
17. 2/V/2023

30 stycznia 2023 r.

opinii nt. kandydatów do stypendium motywacyjnego dla uczniów szkoły w I półroczu roku szk. 2022/2023
18. 1/VI/2023 27 marca 2023 r.

opinii projektu organizacji roku szkolnego 2023/2024

19. 1/VII/2023 19 czerwca 2023 r klasyfikacji rocznej w r. szk. 2022/2023
20. 2/VII/2023 19 czerwca 2023 r wyników klasyfikacji końcowej uczniów
w roku szkolnym 2022/2023
21. 3/VII/2023  19 czerwca 2023 r

opinii nt. kandydatów do stypendium motywacyjnego dla uczniów szkoływ roku szk. 2022/2023

Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Zygmunta Nowickiego w Konarach w roku szkolnym 2021/22
 

LP.

NUMER UCHWAŁY

Z DNIA

W SPRAWIE

1.

1/I/2021

26 sierpnia 2021 r.

w sprawie opinii dotyczącej organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022

2.

2 /I/2021

26 sierpnia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia szkolnego zestawu podręczników i programów obowiązujących
w roku szkolnym 2021/2022

3.

3/I/2021

26 sierpnia 2021 r.

w sprawie opinii dotyczącej przydziału stałych prac i zajęć nauczycieli w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

4.

4/I/2021

26 sierpnia 2021 r.

w sprawie zaopiniowania tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych

5.

5/I/2021

26 sierpnia 2021 r.

w sprawie opinii w związku z ustaleniem dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

6.

6/I/2021

26 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania zespołów nauczycielskich na rok szkolny 2021/2022

7.

7/I/2021

26 sierpnia 2021 r.

w sprawie zaopiniowania innowacji pedagogicznych do realizacji w roku szkolnym 2020/2021

8.

8/I/2021

26 sierpnia 2021 r.

w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny

9.

1/II/2021

20 września 2021 r.

w sprawie dotyczącej zaopiniowania programu doradztwa zawodowego

10.

2/I/I2021

20 września 2021 r.

w sprawie opinii dotyczącej nagród, wyróżnień nauczycieli  z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej

11.

1/III/2021

10 października 2021 r.

w sprawie opinii dotyczącej nagród, wyróżnień nauczycieli  z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej

12.

2/III/2021

10 października 2021 r.

w sprawie opinii dotyczącej planu finansowego szkoły

13.

3/III/2021

10 października 2021 r.

w przedmiocie ustalenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na lata 2021-2023

14.

1/I/V2021

16 listopada2021 r.

w sprawie opinii przedstawionych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty dla ucznia objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną

15.

1/V/2021

24 stycznia 2022 r.

w sprawie klasyfikacji śródrocznej
w roku szkolnym 2021/2022

16.

2/V2021

24 stycznia 2022 r.

w sprawie opinii nt. kandydatów do stypendium motywacyjnego dla uczniów szkoły w I półroczu roku szk. 2021/2022

17.

1/VI/2021

21 marca 2022 r.

w sprawie opinii projektu organizacji roku szkolnego 2022/2023

18.

2/VII/2021

20 czerwca 2022 r.

w sprawie klasyfikacji i promocji  rocznej w r. szk. 2021/2022

19.

3/VII/2021

20 czerwca 2022 r.

w sprawie wyników klasyfikacji końcowej uczniów w roku szkolnym 2021/2022

20.

4/VII/2021

20 czerwca 2022 r.

w sprawie opinii nt. kandydatów do stypendium motywacyjnego dla uczniów szkoły w roku szk. 2021/2022

 

Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Zygmunta Nowickiego w Konarach w roku szkolnym 2019/20
 

LP.

NUMER UCHWAŁY

Z DNIA

W SPRAWIE

1.

1/I/2019

29 sierpnia 2019 r.

opinii dotyczącej organizacji pracy szkoły
w roku szkolnym 2019/2020

2.

2/I/2019

29 sierpnia 2019 r.

zatwierdzenia szkolnego zestawu podręczników
i programów obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020

3.

3/I/2019

29 sierpnia 2019 r.

opinii dotyczącej przydziału stałych prac i zajęć nauczycieli w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2019/2020

4.

4/I/2019

29 sierpnia 2019 r.

zaopiniowania tygodniowego rozkład zajęć edukacyjnych

5.

5/I/2019

29 sierpnia 2019 r.

opinii w związku z ustaleniem dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2019/2020.

6.

6/I/2019

29 sierpnia 2019 r.

powołania zespołów nauczycielskich na rok szkolny 2019/2020

7.

1/III/2019

14 października 2019 r.

opinii dotyczącej nagród, wyróżnień nauczycieli
z okazji Dnia Edukacji Narodowej

8.

2/III/2019

14 października 2019 r.

opinii dotyczącej planu finansowego szkoły

9.

1/IV/2019

12 listopada 2019 r.

opinii przedstawionych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty dla uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną

10.

1/V/2020

4 lutego 2020  r.

klasyfikacji śródrocznej w r. szk. 2019/2020

11.

2/V/2020

4 lutego 2020 r.

opinii nt. kandydatów do stypendium motywacyjnego dla uczniów szkoły w I półroczu roku szk. 2019/2020

12.

1/VI/2020

11 maja2020 r.

zatwierdzenia form przekazywania  prognozy
z klasyfikacji końcoworocznej uczniom i ich  rodzicom w czasie nauki zdalnej.

13.

2/VI/2020

11 maja2020 r.

zatwierdzenia szkolnego zestawu podręczników
i programów obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021

14.

1/VII/2020

19 czerwca 2020 r.

klasyfikacji rocznej i promocji uczniów
w r. szk. 2019/2020

15.

2/VII/2020

19 czerwca 2020 r.

opinii nt. kandydatów do stypendium motywacyjnego dla uczniów szkoły w roku szk. 2019/2020


 

UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ

Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Zygmunta Nowickiego w Konarach w roku szkolnym 2018/19

 

LP.

NUMER UCHWAŁY

Z DNIA

W SPRAWIE

1.

1/I/2018

31 sierpnia 2018 r.

opinii dotyczącej organizacji pracy szkoły
w roku szkolnym 2018/2019.

2.

2/I/2018

31 sierpnia 2018 r.

zatwierdzenia szkolnego zestawu podręczników
i programów obowiązujących
w roku szkolnym 2018/2019

3.

3/I/2018

31 sierpnia 2018 r.

opinii dotyczącej przydziału stałych prac i zajęć nauczycieli w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć

4.

4/I/2018

31 sierpnia 2018 r.

zaopiniowania tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych.

5.

5/I/2018

31 sierpnia 2018 r.

opinii w związku z ustaleniem dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2018/2019.

6.

6/I/2018

31 sierpnia 2018 r.

powołania zespołów nauczycielskich na rok szkolny 2018/2019.

7.

1/II/2018

10 października 2018 r.

opinii dotyczącej nagród, wyróżnień nauczycieli
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

8.

2/II/2018

10 października 2018 r.

opinii dotyczącej planu finansowego szkoły

9.

1/IV/2018

15 października 2018 r.

opinii przedstawionych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty dla uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną

10.

1/V/2019

21 stycznia 2019 r.

klasyfikacji śródrocznej w r. szk. 2018/2019

11.

1/V/2019

21 stycznia 2019 r.

opinii nt. kandydatów do stypendium motywacyjnego dla uczniów szkoły w I półroczu roku szk. 2018/2019

12.

1/VII/2019

10 czerwca 2019 r.

klasyfikacji rocznej i promocji w r. szk. 2018/2019

13.

2/VII/2019

10 czerwca 2019 r.

opinii nt. kandydatów do stypendium motywacyjnego dla uczniów szkoły w roku szk. 2018/2019


 

 

 

Wytworzył:
Dorota Zielińska
Udostępnił:
Zielińska Dorota
(2021-04-08 08:26:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Zielińska Dorota
(2023-09-04 12:52:56)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki