organy szkoły i ich kompetencje

 

ORGANY SZKOŁY

  1. Dyrektor Szkoły
  2. Społeczny Zastępca Dyrektora
  3. Rada Pedagogiczna
  4. Rada Rodziców
  5. Samorząd Uczniowski

Organ prowadzący szkołę:
  Gmina Warka    
 
adres: 05-660 Warka; ul. Plac Stefana Czarnieckiego 1;
tel. 48 665 12 25 
 
 
nazwisko burmistrza: Gizka Dariusz Witold

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
      Kuratorium Oświaty w Warszawie;
   adres: 00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 32;
    nazwisko kuratora oświaty: Aurelia Michałowska
tel. centrala 22 551 24 00, faks 22 826 64 97

Kompetencje organów szkoły:

Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno- wychowawczą, sprawuje nadzór pedagogiczny,
organizuje finansową, administracyjną i gospodarczą obsługę szkoły,jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych
w niej pracowników i określa szczegółową organizację pracy szkoły.


Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu Rada Pedagogiczna ma kompetencje stanowiące

i opiniodawcze. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Przewodniczącym rady jest dyrektor szkoły.


regulamin Rady Pedagogicznej PSP w Konarach


Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców i działa w oparciu o własny regulamin zgodny ze statutem szkoły.
Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców.


Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie Szkoły. W działaniach kieruje się własnym regulaminem zgodnie ze statutem szkoły.
Samorząd występuje do rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych,
pełni rolę rzecznika spraw uczniowskich, współtworzy program wychowawczy szkoły i wewnątrzszkolne zasady oceniania

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Dorota Zielińska
Udostępnił:
Zielińska Dorota
(2010-11-08 14:42:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Zielińska Dorota
(2021-04-08 13:37:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki